آخرین اخبار مدارس


23 بهمندبستان پسرانه سما

23 بهمندبستان دخترانه سما

22 بهمندبستان دخترانه سما

22 بهمندبستان دخترانه سما

22 بهمندبستان پسرانه سما

22 بهمندبستان پسرانه سما

22 بهمندبستان پسرانه سما

22 بهمندبستان پسرانه سما

21 بهمندبستان پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه سما

محدثه پوررحیمی

مسابقه: احکام

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

محمدحسین ثقفی راد

مسابقه: نهج البلاغه

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

طهورامیرزاباقری.کیمیاصمصام پور.ملیکا احمدی.نیوشا س

مسابقه: نمایشنامه خوانی

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

طهورامیرزاباقری.کیمیاصمصام پور.ملیکا احمدی.نیوشا س

مسابقه: نمایشنامه خوانی

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

راحیل زارعی

مسابقه: حفظ قران

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

محمدرضا تراکمه

مسابقه: نقاشی

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

ابوالفضل قایدی

مسابقه: نهج البلاغه

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

فاطمه حیاتی

مسابقه: نقالی خوانی

رتبه: دوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

محمدامين زارع

1386/02/02

دبستان پسرانه سما

علي عالي نژاد

1389/02/05

دبستان پسرانه سما

ماجد شناسي

1388/02/02

دبستان دخترانه سما

راحيل زارعي

1387/02/07