مدارس تحت پوشش پرتال جامع مدارس

آمار مدارس پرتال جامع مدارس
مدرسه خوب118829

دانش آموزان فعال

مدرسه خوب13832

کارمندان فعال

مدرسه خوب763

مدارس فعال

مدرسه خوب175

شهرهای فعال